Merdem Gala Barada

M erdem Galada hakyky türkmen myhmansöýerligini görüp bilersiňiz. Gara öýlerimiz siziň hyzmatyňyza taýýar. Eger-de adaty restoranlardan, şäheriň aladasyndan gaçyp, özüňizi arkaýyn duýasyňyz gelýän bolsa, Merdem Gala siziň gelmeli ýeriňiz.

Bu ýerdäki lezzetler sizi hyýal dünýäňizde köne döwürlere äkider. Taňka çaýynyň keýpi barada aýtmagam gerek däl.

Merdem Gala daşary ýurtly turistler tarapyndanam köp zyýarat edilýän ýer. Biz ýurdumyza gelen her myhamny hoşal etmek üçin elimizden gelýän hemme zatlary edýäris. Türkmen medeniýetini we tagamlaryny daşary ýurtly myhmanlara tanatmak üçin Gala Aşgabatda iň gowy ýerdir.

 • “Хорошее качество. Xорошее обслуживание...”

 • “Amazing! Teras açylyşyna garaşyan! :) ”

 • “Mükemmel lezzetleri ile harika bir mekan.”

Ýörite
naharlar

Ýörite naharlarymyzy dadyp görmegiňizi maslahat berýäris: Tamdyrlama, işlekli, towuk tabaka, kädibaş, maklube ýaly.

Işdä
Açarlar

Işdä açarlarymyz üçin ulanýan gök-önümlerimiz ýörite saýlanyp alynýan ýokary hilli önümlerdir.

Hamyrly Tagamlar

Türkmen milli hamyrly naharlarymyzyň tagamy sizi lezzet deňizinde gark eder.

Etli
Tagamlar

Etlerimiz ýörite saýlanyp alynýan elin, halal etlerdir. Bizde iýen kebabplaryň tagamyny ýatdan çykarmarsyňyz.

Menýumyz

Life Should Be Delicious...

Işdä Açarlar

 • Merdem Gala salad

  18 man.
 • Gök önüm salad

  15 man.
 • Sezar salad

  15 man.
 • Oliwýe

  15 man.
 • Çopan salad

  14 man.
 • Ýigit salad

  18 man.
 • Grek salad

  15 man.
 • Dymok

  15 man.

Esasy Naharlar

 • Manty

  18 man.
 • Börek

  18 man.
 • Un aşy

  13 man.
 • Ýarma

  14 man.
 • Dograma

  16 man.
 • Jüýjeli çorba

  19 man.
 • Palaw

  18 man.
 • Etli somsa

  4 man.

Kebaplar

 • Merdem kebaby

  46 man.
 • Gowrulan bedene

  34 man.
 • Kabyrga kebaby

  34 man.
 • Goýun kebaby

  25 man.
 • Towuk ganat kebaby

  25 man.
 • Lüle kebab

  23 man.
 • Towuk döş

  24 man.
 • Lawaşly lüle

  25 man.

Ýörite Naharlar

 • Tamdyrlama

  650 manat
 • Gazanlama

  650 manat
 • Işlekli

  69 manat
 • Towuk tabaka

  45 manat
 • Baýram palawy

  149 manat
 • Kellebaşaýak

  80 man.
 • Kädibaş

  129 man.
 • Etli çörek

  29 man.

Täzeliklerimiz

Hepdäň içinde suwuk naharlar

Hepdäň içinde restoranymyzda menýudan daşary güniň naharlaynda suwuk naharlar iýip bilersiňiz. Naharlarymyz: Taze Fasulýe, Kelle Paça Çorba, Kiýmali Mantar Çorba, Köfteli Nohut...

Şenbe we Dynç günleri janly saz

Her Şenbe we Dynç günleri agşam naharyňyzy janly saz bilen has hem lezzetlendiriň. Restoranymyzda siziň üçin 19:30-21:30 aralygy janly saz. Bu günler üçin ýeriňizi rezerw etdiriň!

Eltme hyzmaty mugt

1 Fewral 2017 gününe çenli 50 manatlyk nahar sarganlara eltme hyzmatymyz mugt. 50 manatdan arzan sargytlar üçin ýa-da 01.02.2017 gününden soň eltme hyzmaty 5 manat. Eltme hyzmatymyz: 490691 / 92.

Gara Öý Rezerw Etme

Gara öý rezerw etdirmek üçin bize jaň edip bilersiňiz; ýa-da aşakdaky formy dolduryň

Habarlaşmak üçin

 • 9-njy mikraýon. Oguzhan köç.,
  Aşgabat/Türkmenistan
 • +(99312)49 80 02
  +(99365)96 31 88
 • contact@merdem.biz

Forma