"Merdem" H.J. barada

SEVEN YEARS OF QUALITY AND CREATIVITY

Biz işimiziň ilkinji günlerinden başlap, jemgyýetçilik iýmiti we müşderi hyzmatlary bilen baglanyşykly ähli ugurlarda öňdebaryjylygy eýelemeklige ymtyldyk. Biziň toparymyz ýokary hilli restorany döwrebap jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlary bilen baglanyşdyrmagy özüne maksat edindi. Biz myhmanlarymyzyň ýakyndan garşylanyp, lezzetli tagamlary we ýokary hilli hyzmatlary başdan geçirip biljek mekanyny hyýal etdik. 2009-njy ýylyň fewral aýynda biz Aşgabat şäherinde Merdem restoranymyzy açdyk.

Köp restoranlarda gowy nahar bar; emma, hemmesinde gowy hyzmat ýok... MERDEM

Biz döwrebap restoran düşünjämizi jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlaryna ugrukdyrmak arkaly özümiziň gymmatly müşderilerimize hödürleýän ýokary hilli nahar hyzmatlarymyzyň gerimini giňeltdik. Gysga wagtyň içinde biziň kompaniýamyz Halkara Standartlaşdyrma Guramasy tarapyndan "ISO 22000:2005 we ISO 9001:2008" sertifikatlary bilen güwälendirildi.

BIZIŇ BÖLÜMLERIMIZ

Merdem Keýtiring

GIRIŞ

Merdem Restoran

GIRIŞ

Merdem Gala

GIRIŞ

Merdem Patisserie

GIRIŞ

Merdem Miweçilik

GIRIŞ

Böwenjik

GIRIŞ

Näme üçin Merdem?

7 Ýyllyk Tejribe

Müşderi Hoşallygy

Professional Kadr

Milli & Dünýä Tagamlary

Dowamly Ösüş

Amatly Ýerde Ýerleşýär

TÄZELIKLER

Merdemde Gülki we Şüweleň Agşamy

 • Comedy Show
 • Konkurslar
 • Aýdymçylar
 • Sowgatlar
 • Dance-Ballet Show

Gülki we Şüweleň Agşamy

26.12.2016

 • Aýaz Baba we Garpamyk
 • Masgarabazlar
 • Fokusnik
 • Maýmynjyk we Totyguş
 • Her gelen çaga sowgat
 • Ýolka
 • Ýaryşmalar

Çagalar Üçin Täze Ýyl

27.12.2016

 • Aýaz Baba we Garpamyk
 • Şwed Stoly
 • Gelen Herkime Sowgat
 • Aýdymçylar
 • Show Konsert
 • Ýolka
 • Ýaryşmalar
 • Giriş 80 manat
 • Çagalara MUGT

"Merdem" Täze Ýyl Dabarasy

28.12.2016

"Merdem" H.J., 7-9 dekabrda gecirilen OGT (Oil Gas Turkmenistan)-2016 sergisine gatnaşdy we üstünlikli çykyş etdi. Merdem Patisserieniň taýýarlan torty aýratynam üns çekdi.

OGT-2016 Sergisi

7-9 Dekabr 2016

Lezzetine doýup bolmajak Gapyrgaly Işlekli... 4 adamlyk.
Bahasy: 55 manat.
Hökman dadyp görüň!

Täze Tagamlarymyz

Gapyrgaly Işlekli

Line akauntymyzy yzarlaýan adam sany 7000-i geçdi. Merdemiň akauntynda hergün peýdaly we gyzykly maglumatlary taparsyňyz. Goşulmak üçin aşagydaky düwmä basyň...
@merdem

Line Akauntymyyz

Line ID: @merdem

Müşderilerimiz

Merdem Restoranda esasy müşderilerimiz halkymyz. Restoran we Merdem Gala gelýän ýerli we daşary ýurtly müşderilerimiz naharlarymyzdan we hyzmatymyzdan hemişe hoşal bolýalar.
Merdem Cateringiň esasy müşderileri bolsa "HYUNDAI ENGINEERING", "PETRONAS", "CNPC", "MITRO" ýaly dünýä belli firmalar.

Sanlar...

Merdem H.J. barada gysgaça statistika

600+ Işgärlerimiz
10000+ Hyzmat berýän müşderilerimiz
10000+ Line Followers
7+ Hyzmat eden ýylymyz

Bize gelmek üçin ýoly bileňizokmy?

Ýerleşýän ýeriňizden bize bolan ýoly Google Maps çyzyp bersin

Biziň bilen habarlaşyň!

Pikirleriňizi, teklipleriňizi we islegleriňizi bize ýazyp bilersiňiz...

Bize ýazyň

Adresimiz

9-njy mikraýon
Oguzhan Köç. 5/7
Aşgabat / Türkmenistan

 • Email:
  contact@merdem.biz
 • Telefon:
  +(99312) 49 80 02 | +(99312) 49 80 09
 • Eltme hyzmaty
  +(99312) 49 06 91